6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ 

1. Aydınlatma Metni’nin Amacı ve Kapsamı

OP. DR. Özgün AKGÜL tarafından yönetilen web siteleri adına 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında kişisel verilerinizin korunması için tedbir almaktayız. Kişisel verilerinizi, KVKK ve ilgili yasal mevzuat kapsamında ve “veri sorumlusu” sıfatımızla aşağıda açıklanan sebeplerle ve yöntemlerle işlemekteyiz.

OP. DR. Özgün AKGÜL tarafından yönetilen web sitelerinde  Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”), KVKK’nın 10. maddesinde yer alan “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı maddesi uyarınca, veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, bu verilerin hangi amaçla işleneceği, kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, veri işleme süresi ve KVKK’nın 11. maddesinde sayılan haklarınızın neler olduğu ile ilgili sizi en şeffaf şekilde bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Aydınlatma Metni’nde kişisel verileriniz için yapılan açıklamalar, özel nitelikli kişisel verilerinizi de kapsamaktadır.

2. Veri Sorumlusu

Veri Sorumlusu: OP. DR. Özgün AKGÜL

Adres: Avcılar Exclusive İş Merkezi 4. Kat No: 81 Bayraklı – İzmir

(İşbu Aydınlatma Metni kapsamında “OP. DR. Özgün AKGÜL” olarak anılacaktır.)

3. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, “İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları” başlığında yer alan amaçlar doğrultusunda ve KVKK’nın 5. maddesinin 1. fıkrası kapsamında açık rıza şartının sağlanması veya 5. maddesinin 2. fıkrası uyarınca,

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

şeklinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işlenmektedir.

4. İşlenen Kişisel Verileriniz

Kişisel verileriniz güvenli bir şekilde, KVKK’ya uygun olarak işlenmektedir. Bu kapsamda kişisel veri olarak tabloda yer alan veriler toplanmaktadır.

Kişisel Veri Sınıfı

Açıklama

Kimlik Verisi

İlgili kişinin kimliğine dair bilgilerin bulunduğu veri kategorisidir. (Örn: Adı, Soyadı, )

İletişim Verisi

İlgili kişiye ulaşmak için kullanılabilecek veri kategorisidir. (Örn: Telefon Numarası, Yerleşim Yeri Adresi, E-Posta Adresi)

Görsel Kayıt Verisi

İlgili kişiye ait görsel verilerin bulunduğu veri kategorisidir. (Örn: Fotoğraf)

https://drozgunakgul.com/iletisim internet sitesi adresi üzerinden OP. DR. Özgün AKGÜL ile iletişime geçmeniz halinde yukarıda yer alan bilgilerinize ek olarak,

Kişisel Veri Sınıfı

Açıklama

İşlem Güvenliği Verisi

İlgili kişiye ait bilgilerin işlenmesi sonucu oluşan dijital izlerin bulunduğu veri kategorisidir. (Örn: Güvenlik Anahtarları, Kullanıcı Adı, Kullanıcı ID, Şifre, Log Kayıtları, IP Adresleri)

0555 259 94 25 numaralı telefon numarasıyla Belediye ile iletişime geçmeniz halinde yukarıda yer alan bilgilerinize ek olarak,

Kişisel Veri Sınıfı

Açıklama

İşitsel Kayıt Verisi

İlgili kişiye ait işitsel verilerin bulunduğu veri kategorisidir. (Örn: Ses Kaydı)

5. Toplanan Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz, OP. DR. Özgün AKGÜL tarafından gerek mevzuata gerekse Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen temel ilkelere uygun olarak toplanmaktadır. Kişisel verileriniz,

OP. DR. Özgün AKGÜL ile ilişkisi olan gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişi, kurum ve kuruluşların (çalışanlar, ziyaretçiler, tedarikçiler, iş ortakları vb.) OP. DR. Özgün AKGÜL ve/veya OP. DR. Özgün AKGÜL’e bağlı merkez ve birimlerinin hizmetlerinden yararlanabilmeleri için gerekli çalışmaların ilgili iş birimlerimiz tarafından yapılabilmesi,

Kurumsal web sitemiz ve mobil uygulamalar üzerindeki faaliyetlerinin yürütülmesi,

Kurumsal web sitemiz, mobil uygulama ve üzerinden işlem yapanın kimlik bilgilerinin teyit edilmesi,

Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (“CİMER”) kapsamında yapılan başvuruları ilgili birimlere yönlendirerek zamanında ve doğru olarak sonuçlandırma faaliyetinin sağlanması,

OP. DR. Özgün AKGÜL ve müşteriler arasında şeffaf, adil bir iletişim kurmak için iletişim stratejileri oluşturmak ve bu kapsamda gelen eleştirileri ilgili birimlere iletmek ve halkla ilişkiler açısından alınabilecek önlemlerin hazırlanması,

Web sitesi üzerinden yapılan bildirimlere dair iletişim için adres ve diğer gerekli bilgilerin kaydedilmesi,

5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, Devlet Arşiv Hizmetleri Yönetmeliği, Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik ve ilgili tüm kanunlardan ve ikincil düzenlemelerden doğan/doğabilecek yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi ve bu kapsamda gerekli tedbirlerin alınması,

Görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak denetleme ve/veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi,

Yargı organlarının ve/veya idari makamların istediği bilgi ve belge taleplerinin yerine getirilmesi,

OP. DR. Özgün AKGÜL ve OP. DR. Özgün AKGÜL’e bağlı tüm merkez ve birimlerde sunulan hizmetlerin kullanım şekline ilişkin listeleme, raporlama, doğrulama ve analiz çalışması yapılması, bu hususta istatistiki ve bilimsel bilgiler üretilmesi, buna bağlı olarak ürün ve hizmetlerimizin geliştirilmesi, ürün ve hizmetlerimize ilişkin memnuniyetin arttırılması ve bu kapsamda kullanıcıya ilişkin özelleştirmelerde bulunulması,

Hizmetlerimize ilişkin, pazar araştırması, tanıtım ve gerekli bilgilendirmenin yapılması, şikâyet ve önerilerin değerlendirilmesi ve OP. DR. Özgün AKGÜL ile paylaşılan iletişim kanalları üzerinden doğrudan sizinle irtibata geçilmesi,

Risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi,

Veri güvenliği kapsamında, sistem ve uygulamalar için gerekli tüm teknik ve idari tedbirlerin alınabilmesi

amaçlarıyla işlenmektedir.

6. İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınmasını sağlayarak kişisel verileriniz,

İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri doğrultusunda ve talep amaçlarıyla sınırlı olarak hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,

İlgili mevzuat hükümlerine göre kamu hizmeti niteliğindeki faaliyetlerimizin denetimi amacıyla T.C. İçişleri Bakanlığı’na, Çevre Şehircilik Bakanlığı’na ve Sayıştay’a,

Bağlı bulunan kanunlar kapsamında veya kamu kurumları ve faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığımız ve/veya hizmet verdiğimiz, iş birliği yaptığımız kuruluşlara

KVKK’nın 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde aktarılmaktadır.

7. Veri İşleme Süresi ve Muhafaza Süresi

Kişisel verileriniz, işbu aydınlatma metninde belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere, OP. DR. Özgün AKGÜL ve OP. DR. Özgün AKGÜL’e bağlı merkez ve birimlerin tabi olduğu, ilgili tüm kanun ve sair yasal mevzuatta yer alan veri işleme ve zamanaşımı sürelerine riayet edilerek işlenecektir. Kanunlarda veri işleme sürelerine ilişkin değişiklik yapılması halinde, belirlenen yeni süreler esas alınacaktır.

Kişisel verileriniz, amaçla sınırlılık ilkesinin bir gereği olarak işbu Aydınlatma Metni’nde açıklanan amaçların yerine getirilmesi, Devlet Arşiv Hizmetleri Mevzuat’ı ve her halükârda kanuni süreler dâhilinde OP. DR. Özgün AKGÜL olarak uygulamalar uyarınca işlenmesini gerektiren süre ile sınırlı olarak işlenmekte, sürelerin dolması ile silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Kişisel verilerinizin saklanma sürelerine ilişkin detaylı bilgi almak isterseniz iletişim kanallarımız üzerinden bizimle iletişime geçerek öğrenebilirsiniz.

8. İlgili Kişinin Haklarını Kullanması

İlgili kişi, KVKK’nın ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki haklarını Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre, Avcılar Exclusive İş Merkezi 4. Kat No: 81 Bayraklı – İzmir adresine yazılı olarak veya info@drozgunakgul.com adresine e-postanızın sistemlerde kayıtlı olması şartı ile elektronik ortamdan başvurarak kullanabilecektir. Bu konuda daha kapsamlı için ilgili personele adrese yazılı ya da elektonik postanız ile yapacağınız talep doğrultusunda ulaşabilirsiniz.